Rezervācijas atcelšana un naudas atmaksas noteikumi

  • Laikus atceļot veikto rezervāciju (vismaz 4 kalendārās dienas iepriekš), maksa par pasūtījumu tiek atgriezta pilnā apmērā 5 darbu dienu laikā.
  • Ja rezervācija tiek atcelta mazāk (kā 3 kalendārās dienas) tad no Nomnieka tiek ieturēti 20% no rezervācijas summas.