PRIVĀTUMA POLITIKA​

Mums rūp Jūsu privātums un personas datu aizsardzība. Izpildot Eiropas Parlamenta un

Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK

(Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām Jums īpaši skaidru un godprātīgu Jūsu

personas datu apstrādi. Šajā privātuma politikā varat iepazīties ar savām tiesībām un

informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Jūsu personas datu apstrādātājs ir SIA „Summerhouse B”, reģistrācijas Nu. 42103085090,

adrese Celtnieku iela 4-12, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, Latvija. Kontakttālrunis:

+37126462332,e-pasts sia.summerhouse@gmail.com

 1. KAS MAINĪJIES STĀJOTIES SPĒKĀ JAUNAJAM LIKUMAM?

1.1. Jau kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību, tādēļ

mūsu darbībās nav būtisku izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai

papildināt Jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs arī turpmāk ievērosim visus personas datu

apstrādes principus, proti:

1.1.1. Personas datu apstrāde likumīgā, godprātīgā un pārskatāmā veidā (likumības,

godprātības un pārredzamības princips);

1.1.2 Personas datu vākšana noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un

turpmāka datu neapstrādāšana ar to nesavienojamiem mērķiem (mērķa ierobežošanas

princips);

1.1.3. Nodrošināt, ka apstrādātie personas dati ir adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kas

nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);

1.1.4. Nodrošināt, ka personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt

visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi

attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

1.1.5. Personas datus uzglabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk

kā tas ir nepieciešams šo personas datu apstrādes mērķiem (uzglabāšanas ilguma

ierobežošanas princips);

1.1.6. Personas datus apstrādāt ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem līdzekļiem,

nodrošinot personas datu pienācīgu drošību, tostarp aizsardzību pret neautorizētu apstrādi

vai neatļautu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu

(integritātes un konfidencialitātes princips).

 1. KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS IEVĀCAT UN APSTRĀDĀJAT?

2.1. Mēs ievācam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošos personas datus, kas

nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

2.2. Personas dati, kurus ievācam un apstrādājam Jums iepērkoties;

2.2.1. Veicot pirkumu mūsu e-portālā un neizveidojot personīgo profilu, līguma izveides,

noslēgšanas un izpildes nolūkos mēs apkopojam šādus personas datus:

 • vārds;
 • uzvārds:
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
 • IP adrese.

2.2.2. Norādīt inventāru piegādes adresi lūdzam tikai tad, ja vēlaties, lai inventārs tiktu

piegādātas uz norādīto adresi.

2.3. Citi personas dati, ko mēs ievācam un apstrādājam Jums izmantojot mūsu e-portālu:

2.3.1. Veicot iepirkšanos mūsu tiešsaistes portālā Jūsu ērtībai, mēs arī apkopojam un

 • apstrādājam šādus datus:
 • pirkumu vēsturi;
 • maksājumu vēsturi;
 • Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsturi, ieskaitot elektronisko saraksti;
 • Trešo personu, kas saņem preces/inventāra, pamatinformāciju;
 • IP adresi.

2.3.2. Norādīt citu personu, kura izņems Jūsu iegādātos/ās preces/inventāru, varat, ja šī

persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras

izņem preces/inventāru, Jūs apliecināt, ka Jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu

nodošanai, izmantošanai un apstrādei.

 1. KĀDAM MĒRĶIM TIEK IEVĀKTI UN APSTRĀDĀTI MANI PERSONAS DATI?

3.1. Mēs ievācam Jūsu personas datus tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem

mērķiem, un neveicam datu apstrādi, kas nav savienojama ar šiem mērķiem.

3.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi sagatavot līguma noslēgšanu:

3.3. Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumu:

3.3.1. Lai varētu Jums pārdot/iznomāt e-portālā izvēlētās preces/inventārus, mums ir

jāpārstrādā šādi Jūsu personas dati:

 • vārds;
 • uzvārds:
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču/inventāra piegādes adrese;
 • IP adrese.

3.3.2. Norādīt preču/inventāra piegādes adresi lūdzam tikai tad, ja vēlaties, lai

preces/inventārs tiktu piegādātas uz norādīto adresi.

3.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti pakalpojumu uzlabošanai un darbības analīzei:

3.4.1. Mēs vēlamies, lai mūsu e-portālā būtu pēc iespējas vienkāršāks un ērtāks lietošanā,

tāpēc mēs pastāvīgi veicam savas darbības analīzi, analizējot un pārvaldot arī šādus Jūsu

personas datus:

 • pirkumu vēsture;
 • mūsu e-portāla apmeklējuma vēsture;
 • maksājumu vēsture;
 • atsauksmes par Jūsu iegādātām precēm/inventāriem;
 • Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsturi, ieskaitot elektronisko saraksti;

3.5. Jūsu personas dati tiek pārvaldīti Jūsu vispārīgajiem un personalizētajiem piedāvājumiem:

3.5.1. Lai sniegtu jums vispārīgus preču/inventāru un mūsu organizēto loteriju un akciju

piedāvājumus, mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • vārds:
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • piegādes adrese;
 • Iegādātais produkts.

3.6. Ar mērķi izskatīt Jūsu pieprasījumus un jautājumus mēs apstrādājam Jūsu personas

datus:

3.6.1. Lai nodrošinātu Jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu pilnīgu Jūsu

apkalpošanu, Jūsu personas datus, kuri mums sniegti izveidojot personīgo profilu un

iepērkoties, mēs tāpat apstrādājam arī, lai izskatītu Jūsu jautājumus un pieprasījumus.

 1. VAI MANI PERSONAS DATI TIEK IEVĀKTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI?

4.1. Mēs Jums apliecinām, ka Jūsu personas dati tiek ievākti un apstrādāti tikai uz likumīga

pamata, proti, Jūsu personas datus ievācam un apstrādājam tikai:

4.1.1. Jums iegādājoties preces/inventāru savstarpēji tiek noslēgts nomas līgums mēs

4.1.3. Jums sniedzot piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus;

4.1.4. Ievērojot mums piemērojamos tiesību aktus;

4.1.5. Pēc valsts pilnvarotu iestāžu norādījuma.

 1. VAI VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI, BET TURPINĀT

IZMANTOT brivdienunoma.lv INTERNETA PORTĀLU?

5.1. Jūs vienmēr varat izvēlēties nepiekrist papildu personas datu apstrādei, kas paredzēta

tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Taču bez pasūtīšanai nepieciešamajiem

obligātajiem datiem nebūs iespējams pabeigt pirkumu/nomu, jo mēs šādu pasūtījumu

nevaram izpildīt.

 1. KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI?

6.1. Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām personām, ar kurām mēs esam

noslēguši līgumu un tikai tādā apmērā, cik tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai

nodrošinātu Jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nododam Jūsu personas datus šādiem

partneriem:

6.2. Tāpat Jūsu personas datus nododam:

6.2.1. Tiesībsargājošajām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

6.2.2. Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums noteikts piemērojamajos tiesību aktos.

 1. CIK ILGU LAIKU TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

7.1. Jūsu personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu preču pirkšanas

līgumu, bet ne uz īsāku laiku, kā to nosaka mūsu darbību reglamentējošie tiesību akti. Jūsu

personas dati, kas tiek apstrādāti ar šādu personas datu apstrādes piekrišanu, tiek apstrādāti

un glabāti līdz Jūs atsaucat šo piekrišanu.

 1. KĀ VARU IEPAZĪTIES AR MANIEM APSTRĀDĀTAJIEM PERSONAS DATIEM?

8.1. Jums ir tiesības iepazīties ar mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem. Ar Jūsu

personas datiem Jūs varat iepazīties šādos veidos:

8.1.1. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmail.com;

 1. KĀ VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

9.1. Ja pamanāt, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai

9.1.2. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmail.com;

9.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: +37126462332;

 1. VAI VARU PIEPRASĪT DZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

10.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs pārstātu apstrādāt Jūsu personas datus un to

izdzēstu. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

10.2. Mēs atvainojamies, taču Jūsu personas dati netiks izdzēsti no mūsu datu bāzes, ja pēc

Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:

10.2.1. Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tikuši ievākti vai

apstrādāti;

10.2.2. Jūs neesat atcēlis piekrišanu/iznomāšanu Jūsu personas datu apstrādei;

10.2.3. Jūs nepiekrītat Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama

mūsu likumīgo interešu dēļ;

10.2.4. Apstrādāt Jūsu personas datus mums par pienākumu uzliek Eiropas Savienības

tiesību akti un valsts tiesību akti;

10.2.5. Mums ir jāapstrādā Jūsu dati juridisku prasību iesniegšanas, izpildes vai aizstāvības

dēļ.

10.3. Pieprasījumu ierobežot Jūsu personas datu apstrādi varat šādos veidos:

10.3.2. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmail.com;

10.3.3. Paziņojot mums to pa tālruni +37126462332;

 1. VAI VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT SAVUS PERSONAS DATUS UN KĀ

TO IZDARĪT?

11.1. Jums ir tiesības ierobežot mūsu iespējas apstrādāt Jūsu personas datus.. Ierobežojot

Jūsu personas datu apstrādi, mēs vairs neveiksim nekādas darbības, ar Jūsu personas

datiem, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja

pastāv kaut viens no šiem apstākļiem:

11.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības

aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);

11.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nepiekrītat dzēst savus datus;

11.1.3. Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai pieprasītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās

prasības;

11.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti Jums iebilstot šādu personas datu apstrādei (datu

apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata līdz tiks pārbaudīts, vai iemesliem, kāpēc mēs

apstrādājam Jūsu personas datus, ir augstāks spēks nekā Jums).

11.2. Ierobežot Jūsu personas datu apstrādi varat šādos veidos:

11.2.1. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmai.com;

11.2.2. Paziņojot mums pa tālruni: +37126462332;

 1. VAI VARU ATCELT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

12.1. Savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei varat atcelt jebkurā laikā. Piekrišanu

varat atcelt vairākos veidos:

12.1.1. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmail.com;

12.1.2. Paziņojot mums pa tālruni: +37126462332

 1. KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRCELŠANU? KĀ ES VARU TĀS IZMANTOT?

13.1. Tiesības uz datu pārcelšanu nozīmē, ka Jums ir atļauts iegūt sistematizētus, vienkārši

izmantojamus, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā Jūsu sniegtos personas

datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tādas tehniskās iespējas,

pēc Jūsu pieprasījuma šādus datus var pārsūtīt tieši citai Jūsu norādītajai personai.

13.2. Pieprasījumu par personas datu sniegšanu vai pārsūtīšanu sistematizētā formātā Jūs

varat sniegt šādos veidos:

13.2.1. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmail.com;

13.2.2. Pieprasot to pa tālruni: +37126462332;

 1. KĀ VARU IZTEIKT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

14.1. Pieprasījumus, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi varat, iesniegt šādos veidos:

14.1.1. Atsūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: sia.summerhouse@gmail.com;

14.1.2. Pieprasot to pa tālruni: +37126462332;.

14.2. Savā sistēmā Jūsu identifikāciju veicam pēc Jūsu e-pasta adreses. Iesniedzot mums

pieprasījumu kādā no šiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, uz kuru attiecas

ievāktā informācija. Ja nenorādīsiet e-pastu vai ja tas nesakritīs ar pieteicēja e-pasta adresi,

mēs nevarēsim Jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt Jūsu

pieprasījumu.

14.3. Jūsu ērtībai pieteikšanās veidlapas var atrast tiešsaistē, pieslēdzoties sava profila

rediģēšanas videi

14.3.1. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat sazināties ar Valsts personas

datu aizsardzības inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības.

 1. KAS IR SĪKFAILI?

15.1. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek nosūtīti uz Jūsu ierīci, Jums apmeklējot attiecīgu

interneta vietni. Sīkfaili mums palīdz atpazīt Jūs ierīci un uzlabot mūsu interneta vietnes

funkcionalitāti, kā arī atvieglot tās lietošanu.